Vår tro

En av de allra första kristna bekännelserna är en kort och bra sammanfattning på den kristna tron:

"Jesus är Herren!"

Den apostoliska trosbekännelsen

Den apostoliska trosbekännelsen har sina rötter i det andra århundrandet och förenar de fyra kyrkofamiljerna (Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan, den lutherska kyrkan och frikyrkan) omkring en och samma bekännelse. Syftet med att gemensamt formulerar vår tro till en bekännelse är för att ena dem som bekänner sig till Kristus Jesus.

"Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv."

Baptistisk, Evangelikal, Karismatisk och Missionsinriktad

Citykyrkan är en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). Det finns fyra värdeord som vi vill skall känneteckna oss:

  • Baptistisk innebär att vår församling är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro och låtit döpa sig. Jämlikhet och delaktighet är viktigt i den baptistiska traditionen.
  • Evangelikal anknyter till den klassiska kristna tron som är förankrad i Bibeln och understryker varje människas behov av att omvända sig och ta emot frälsning genom tro på Jesus. Lausannedeklarationen är ett central dokument som beskriver evangelikal tro.
  • Karismatisk lyfter fram det sätt som Gud agerar här och nu. Genom den Helige Ande tar vi emot frälsningen som innebär en verklig förvandling och upprättelse av människan. Genom att Anden tar plats hos den enskilda troende får vi kraft att leva det goda liv Gud tänkt och utföra den tjänst som han sänder oss att göra. Med Guds kraft närvarade är vi inte begränsade till människans resurser eller naturens lagar. Det övernaturliga blir naturligt.
  • Missionsinriktad innebär att församlingen finns till för att betjäna vår värd med ett fullt evangelium: Hela evangeliet till hela människan. Det innebär att vi i Linköping och ut över vår värld inte bara berättar om Jesus utan också genom att visa omsorg människors fysiska behov i handling visar på Guds kärlek och omsorg.

Tro, hopp och kärlek

Vår tro kan sammanfattas i begreppen tro, hopp och kärlek.

  • Tron vilar på vad Gud gjort i historien; skapelse, försoningen, givandet av Anden. Det är både händelser i historien och något som också vi kan uppleva idag. Vi har goda orsaker att lita på Gud.
  • Hoppet är grundad i tron och handlar om vad Gud kan och kommer göra i framtiden. Det handlar om förlåtelse och upprättelse här och nu för dem som vänder sig till honom. Det handlar också om ett evigt liv som väntar efter döden. Det handlar även om att Jesus skall komma åter för att slutgiltigt göra upp med ondskan och upprätta skapelsen.
  • Kärleken är "nu" - ögonblicket. Just nu lever vi i Guds kärlek och omsorg. Vi vill av allt vårt hjärta rikta vår kärlek till honom. Den kärlek Gud har gett vill vi låta prägla alla relationer med de människor vi har runt om kring oss.

Dop, nattvard & medlemskap

Precis som vi människor kan skilja oss mycket från varandra finns det olikheter mellan olika församlingars sätt att praktiskt uttrycka tron i livet. Mot denna bakgrund vill vi därför förtydliga vart Citykyrkan står trosmässigt i några frågor:

Alla som bekänner sig som kristna är välkomna att ta emot nattvard i vår kyrka. Vi har en baptistisk dopsyn och döper alltså på tro och bekännelse. Vi erbjuder medlemskap i Citykyrkan genom dop eller flyttningsintyg från annan församling. Den som upplever sig hindrad att ta emot det dop som vi praktiserar kan vi under vissa omständigheter ta in som medlem enbart på bekännelse (Rom 10:9-10). I övrigt hänvisar vi till Evangeliska Frikyrkan avseende vår församlings- och samfundssyn.

Alla våra utannonserade gudstjänster och samlingar är öppen för alla – oavsett om man är medlem eller ej, kristen eller bara nyfiken.

Det viktigaste

Det viktigaste i kristendomen kan uttryckas genom en central bibeltext; det som brukar kallas för "Lilla Bibeln" (Joh 3:16):

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."