Vår vision

Utifrån vår teologiska och ideologiska grund vill vi som församling vara en gemenskap där människor:

 • möter Jesus Kristus som sin frälsare
 • blir inneslutna i en kärleksfull gemenskap
 • hjälper varandra till att leva ett trovärdigt kristet liv.

Församlingens vision kan sammanfattas på följande sätt:

Vårda – Vinna - Växa

 

 • Vårda
  Vi vill ta hand om varandra i församlingen och bilda en stark och kärleksfull gemenskap
 • Vinna
  Vi vill vinna andra människor till tro på Jesus Kristus.
 • Växa
  Vi vill att församlingen skall växa både till antal och mognad

Utöver visionen skall församlingen kontinuerligt utarbeta målsättningar och strategier som syftar till att vår vision uppnås.

För att konkretisera vår vision har vi valt att lyfta fram följande delområden i församlingslivet:

Gudstjänsten

Vi vill:

 • att gudstjänsten skall vara för hela människan och vara en gemenskap med Jesus i centrum. I en levande gudstjänst betonas Ordets förkunnelse, bön, tillbedjan, samt sång och musik till Guds ära.
 • förnya våra gudstjänster och skapa gudstjänstformer som både i stil och språk tilltalar dagens människor.
 • att mötesbesökaren ska uppleva en öppen och positiv atmosfär såväl i gudstjänsten som i gemenskapen.

Hemgruppen

Vi vill:

 • att varje medlem skall vara aktiv i en hemgrupp
 • att hemgrupperna skall ha fokus på gemenskap och lärjungaskap.
 • att hemgruppen ska vara en miljö där individen växer i sin tro och inspireras till personlig evangelisation.
 • att hemgrupperna arbetar utåtriktat så att de växer så att de på så vis kan delas.

Diakonin

Vi vill arbeta diakonalt både innanför och utanför församlingen genom:

 • att vara en utsträckt hand särskilt till utsatta grupper.
 • att alla skall känna sig välkomnade och älskade

Missionen

Vi vill:

 • att nya församlingar planteras och byggs.
 • motivera och skapa förutsättningar för ett personligt missions- och evangelisations engagemang. Det kan exempelvis gälla förbön, ekonomiskt och praktiskt stöd samt missionärs- och evangelisationstjänst lokalt, nationellt och internationellt.

Lärjungaskapet

Vi vill:

 • att församlingens medlemmar skall vara överlåtna lärjungar till Jesus Kristus.
 • ta vara på medlemmarnas olika gåvor. Genom att arbeta med gåvoupptäckande vill vi få rätt person på rätt plats med rätt motiv.
 • att medlemmarnas olika gåvor skall utvecklas och komma ännu mer i funktion
 • skapa delaktighet och engagemang i församlingen i en levande och fungerande organisation.

Enheten

Vi vill:

 • arbeta ekumeniskt för att uttrycka vår samhörighet med hela kristenheten för att förverkliga det gemensamma uppdraget
 • att vittnesbördet om vår församling ska vara "Se hur de älskar varandra".
 • att gemenskapen förenar medlemmarna i församlingen oavsett ålder, kön och klasstillhörighet