Veckobrev Citykyrkan v. 5 2020

Hej!

Nu har nya förberedelser för byggnationen av Gårdshuset på var granntomt börjat. Som ett första steg flyttas elskåpet vid infarten vilket gör att ingången till vår baksida förnärvarande är blockerad. Med viss svårighet kan någon eventuellt ta sig förbi för att öppna framsidan åt andra.

I kväll kl 18 är alla välkomna till Forumsamling i Ryttargårdskyrkan för att möta våra missionsdirektorer och delar av styrelsen. Bland annat kommer ett förslag på revidering av EFKs tro och självförståelse-dokument tas upp till samtal.

I morgon börjar Hållplats City för terminen. Barn från åk 3 och uppåt är välkomna från 15.00. Kl 18.30 möts ungdomsgruppen CC.

På söndag är det gudstjänst med nattvard. Dopet är framflyttat till 1/3 för att fungera bäst för de berörda familjerna.

Som församling läser vi nu Lukas under 12 veckor under rubriken ”Följ mig”, vilket också kommer att märkas under samlingar och gudstjänster. Ta gärna del av bibelläsningsplanen. Jag infogar denna och kommande vecka nedan. Ni är också mycket varmt välkomna till Bibelkväll nästa tisdag 18:30 då jag kommer att ge en introduktion till Lukas Evangelium.

Pax!

/Mattias Eveborn

Pastor

Be gärna för:

Att Anden hjälper oss att förstå vår Bibel och våra hjärtan så att vi får tro och ta emot vad Gud vill ge.

Övrig info:

Det finns ett nytt programblad för februari  

Vecka 5 (1/12)

1 Måndag Kap 1 v.1-25

Om texten

Templet har genom Israels historia varit en mötesplats mellan himmel och jord. Människor har riktat sin bön hit och Gud har uppenbarat sig. Folket dröjde sig kvar på templets förgård för att få ta emot välsignelsen av prästen. Man ansåg vid denna tid att en kvinnas lycka och uppgift i livet var att bli mor. En ofruktsam kvinna var misslyckad och hade i någon mening svikit sin make.

Se

…hur Elisabeth besinnar att det växande barnet inom är en Guds gåva, hur hon upplever hans personliga omsorg och vad det fick betyda för henne.

Tanke och handling

På vilket sätt har du upplevt besvikelser? Finns det en risk att du begränsar dina förväntningar på Gud eller livet för att inte bli besviken igen? Hur blir man fri från besvikelser?

Be

Herre, min Gud, du känner de besvikelser och svårigheter som jag upplevt och hur de skadat min tilltro till att du kan och vill gripa in. Jag vill lägga dessa i dina barmhärtiga händer och ber att din vilja ska ske också i detta brustna. Sänd din Ande att ge mig ny tillit och förtröstan.

 

och/eller

 

Tack Herre för dina goda gåvor i mitt liv. Du ser vad verkligen värdesätter som till exempel… Jag vill leva mitt i din vilja.

   

2 Tisdag Kap 1 v.26-38

Om texten

Notera hur ängeln menar att Marias barn skall uppfylla Guds löften från GT om en ny regent och ett nytt rike. Genom barnet mirakulöst blir till utan sexualakt uppfylls orden från Jesaja 7:14 om den havande jungfrun (1917). Att bli havande utan att vara gift kunde ställa Maria inför betydande svårigheter.

Se

…hur Maria försöker besinna ängelns budskap och ödmjukt ger sitt ”Ja” till Gud.

Tanke och handling

Att bli mor till Jesus var omskakande för Maria och gav inte den enklaste livsbanan. Samtidigt är det svårt att tänka att hon skulle ha ångrat sitt ”ja”, ens i den svåraste stunden. Vad innebär det för dig att säga ”ja” till Gud idag?

Be

Gud, du ser hur rädsla för både det kända och okända kan hålla tillbaka mitt hela och fulla ”ja” till dig. Du känner speciellt… Låt ängelns ord ”Var inte rädd!” också driva undan min fruktan. Ta denna min vilja, som är sprucken, och gjut den till ett helt och fullt ”ja” till din goda vilja.

3 Onsdag Kap 1 v.39-45

Om texten

Att kvinnor skildras som viktiga personer på detta sätt när Gud ska handla var ovanligt i Lukas samtid. Genom evangeliet ser vi Gud ofta brukar de människor andra minst förväntat. 

Se

…den glädje som präglar Elisabeths och Marias möte.

Tanke och handling

Gud använder till och med ett ofött barn i 6:e månaden. Finns det personer i din närhet riskerar att missa för att du inte ser hur Gud vill använda dem till din och andras välsignelse.

Konkret: Vem vill du uppmuntra idag?

Be

Gud fyll oss med din Ande så att vi kan ser hur Jesus kommer till oss, också genom människor och i situationer som vi inte väntat. Gör oss som Elisabeth mottagliga för det goda du tänkt.

4 Torsdag Kap 1:46-56

Om texten

I Marias lovsång framkommer hur Guds ingripande innebär att mänskliga hierarkier störtar samman och oväntade personer upphöjs. Maria är ett tydligt exempel på den ringa som upphöjts. Gud beskrivs som mäktig, helig, trofast och förbarmande.

Se

…den glädje som kommer över Maria när hon besinnar Guds verk.

Tanke och handling

Vad avgör vem som anses mer eller mindre viktig i din närhet? Vem vill Gud ”upphöja”? Hur blir du hans redskap?

Be

Gud, tack för att vårt värde inte är beroende av människors värderingar utan är förankrat i din kärlek. Befria mig från att ringakta mig själv eller andra. Lär mig att se med din blick.    

5 Fredag Kap 1:57-80

Om texten

Igen, genom Sakarias lovsång, framkommer hur Gud är trofast och nu uppfyller sina löften från GT. Gud är trofast, barmhärtig och mild. Folket får uppleva räddning, trygghet, rättfärdighet och fred/frid.

Se

…glädjen som grannar och vänner delar med Elisabeth över barnet och Guds godhet.

Tanke och handling

Att glädja sig med andra för mycket gott in i vårt liv och betyder mycket för den som vill dela sin glädje. Vi delar glädjen vid stora fester som bröllop och studenten men kan också göra det vid mycket vardagliga händelser som ett lyckat prov eller en ny tröja. Ytterst väcker det vår tacksamhet till Gud.

Konkret: Fråga någon vad som hon är glad/tacksam för. Lyssna och låt glädjen smitta.

Be

Tack, barmhärtige Gud för din trofasthet. Idag vill jag tacka dig för det goda du förser mina vänner, grannar och familj med. Jag tänker speciellt på…. Lovad vare du!

6 Lördag Kap 1 v.1-5

Om texten

Släktskapet till David är viktigt med tanke på profetorden om att ny regent ur Davids släkt skall uppstå. Också bynamnet ”Nasaret” har en profetisk laddning då det betyder rotskott/utskott. Jesus är livskraftigt nytt skott som kommer från stubben av Davids avhuggna släktträd. Vi ser också här hur Lukas berättelse om Jesus och apostlarna börjar med kejsarens befallning och slutar med att Paulus ställs inför kejsaren i Rom.

Se

…Maria och Josef färdas på enklaste sätt, Marias bärandes mänsklighetens räddare inom sig.

Tanke och handling

Vi kan uppleva att vi är utsatta för krafter som är bortom vår påverkan. Gud låter sin plan utspelas under dessa villkor, med förutsättningar som är långt ifrån perfekta. Ändå/just därför får planerna framgång. Händer det att livets ”resedamm” hindrar dig att se vad Gud gör?

Be

Gud, också i vår tid är vi utsatta för många krafter som vill bestämma våra val och styra våra liv. Jag tänker just nu speciellt på… Låt din vilja ske. Hjälp oss att se vad du gör i våra liv.

7 Söndag kap 2 v.6-20

Om texten

I enklare hushåll bodde ofta djuren i en separat del av huset. ”Härbärget” kan anspela på ett gästrum som ibland fanns på husens tak. Troligtvis togs Josef och Maria emot av släktingar och de fick bo i ”stalldeln” av huset. Djuren fick sannolikt vara ute denna natt.     

Se

…hur herdarna möter familjen och barnet i krubban.

Tanke och handling

Under enklaste möjliga omständigheter kommer Jesus till vår jord. Herdar, som inte hade rykte om sig att vara speciellt pålitliga, kallades till vittnen. Ingen av människans villkor är främmande för Jesus. Hur kan Jesus dig idag? Maria förde Jesus till vår jord. Kan du för Jesus till någon människa idag? Hur?

Be

Jesus Kristus, vi lovar dig, för att du i din kärlek inte låtit någon del av människans liv vara främmande för dig, utan kom till oss i allra största enkelhet. Hos dig är människa och Gud förenad. Du är vårt hopp och vår räddning. Ta emot vår tillbedjan.

 

Vecka 6 (2/12)

8 Måndag kap. 2 v.21-35

Om texten

Det är angeläget för Lukas att skildra att Jesus uppfyllde, där Israel hade misslyckats, alla förväntningarna från Mose lag. Jesus uppfyller villkoren som gör att han kan föra Guds rike till vår jord. Duvor var det enklaste offret som kunde ges, aviserat för de fattigaste bland folket.

Se

…den frid som kommer över den åldrade Simon när han håller Jesus i sin fram.

Tanke och handling

Bland de sköna ord som uttalas sägs också att Jesus skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Ibland tänker vi att människor avvisar Jesus för att de inte förstått eller trott på vem han är, kan det också vara så att man avvisar honom just för att man förstår vem han är? Finns hos dig några ”innersta tankar” som värjer sig mot att ta emot Jesus?

Be

Lovad är du, Jesus, för att du visat dig trogen där alla människor brustit, för att du ger oss hopp om upprättelse. Du känner de vrår i mitt inre där mörkret ännu gömmer sig. Kom med ditt förlåtande, läkande ljus och låt hela mitt jag välkomna dig.

9 Tisdag kap. 2 v.36-40

Om texten

Hannas trovärdighet och auktoritet visas i hennes hängivenhet i tjänst med bön, fasta och med sin profetiska gåva vid templet. Templet är fortsatt en viktig plats i Lukas evangelium.

Se

…den jublande åldrade profetissan som efter ett liv i väntan på Guds ingripande nu får se svaret på sina böner.

Tanke och handling

I en otålig tid kan Hannas livslånga väntan vara en förebild för oss. Vi kan tappa hoppet om snabba resultat uteblir. Hur tror du att Hanna hämtade kraft till sitt hopp?

Be

Gud, vi lovar dig för att du inte övergivit din mänsklighet utan sände Jesus till vår befrielse. Smitta oss med ett förnyat hopp om hur din goda vilja kan ta plats i våra liv, hem, församling och omgivning. Låt profetiska röster deklarera hoppet också i vår tid.

10 Onsdag kap. 2 v.41-52

Om texten

Vid 12 års ålder ses en judisk pojke som religiöst vuxen och redo att axla de förväntningar som följer. I antik kultur var det viktigast för en god son att leva i lydnad. Evangelierna anspelar ibland på detta i förhållandet mellan Fadern och Sonen. Här nämns också om Jesus lydnad mot sina jordiska föräldrar. Notera hur Maria också i denna berättelse tar vad som sägs om/av Jesus till ”sitt hjärta”. Hjärtat uttrycker i judiskt sammanhang själva centrum av personligheten.

Se

…den kunskapstörstande 12-årige Jesus som upplever en fullständig hemmakänsla i templet, hos sin Far.

Tanke och handling

Hur skiljer vi på den lydnad som är god och den lydnad som uttrycker en destruktiv underkastelse? Vad utmärker en god lydnad och vad blir dess konsekvenser? När är det svårt för dig att tillämpa den goda lydnaden? Hur vill du uttrycka lydnad idag?

Be

Gud, vår Far, tack för att jag för komma till dig som ditt barn. Hos dig är jag helt och fullt hemma: älskad och efterfrågad. Tack för de platser och tillfällen riktar vår blick mot dig. Låt vår törst finna sin källa hos dig.

11 Torsdag kap 3 v.1-20

Om texten

Johannes förhållande till Jesus var inte helt klart för alla och något som evangelisterna såg anledning att förtydliga. Under antik tid förväntades att en lärjunge till en rabbin fullföljde alla sysslor rabbinen ålade honom, dock inte att tvätta hans fötter – det var slavgöra. Johannes deklarerar sig själv vara ovärdig att ens knäppa upp Jesus sandaler!

Se

…hur folket söker sig till Johannes tända av förväntan och hur Johannes utmanar dem att verkligen omvända sig.

Tanke och handling

Johannes hade en otrolig integritet och ansträngde sig inte det minsta för att stryka vare sig folkmassor eller regenter medhårs, något som till slut kostade honom livet. I vilka situationer tycker du det är utmanande att vara kärleksfullt uppriktig?

Be

Fader, Johannes ord om verklig omvändelse utmanar mig, låt din Ande visa hur en ny generositet och frihet, när det gäller materiella ägodelar, kan bli min.

 

12 Fredag kap 3 v.21-22

Om texten

Jesus dop har förbryllat, också Johannes Döparen själv. Jesus var utan synd och hade inget behov av att visa ånger och omvändelse. Kan det ses som en profetisk handling som förebådar hans död och uppståndelse? Gör han det för att fullt ut vara ett exempel för oss att följa? Jesus svarar i Matt 3:15 ”Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Att Jesus tar emot Anden och sedan i Andens kraft fullgör sin tjänst visar att han fullt ut var människa och det är möjligt för hans efterföljare att tjäna på samma sätt.

Se

…kärleken när vi anar den treenige, Fader, Son och Ande.

Tanke och handling

Gud är kärlek, en gemenskap av Fader, Son och Ande. När vi älskar glimtar Guds avbild i oss. Hur uttrycker du din kärlek?

Konkret: Låt de som du älskar få höra det idag.

Be

Gud, Fader, Son och Ande, vi förundras och svindlar när vi anar vem du är. Du är närmre än luften runt vår hud och oåtkomligt hög i din himmel. Din kärlek ekar genom skapelsen, droppar från korset och fyller vårt inre. Lovad vare du!

13 Lördag kap. 3 v.23-38    

Om texten

Jesus släkttavla understryker hans fulla mänsklighet som Adams son. Jesus återupprättar människan som hon var tänkt. Varje släktled påminner också om erfarenheter av Guds trofasthet och de löften som fullbordas hos Jesus.

Se

…hur generationer av fäder lagt sina händer på sina söner och välsignat dem i tro på en god Gud.

Tanke och handling

På vilket sätt vill du föra vidare din tro och dina erfarenheter av Gud till kommande generationer?

Be

Tack, Gud, för din trofasthet från generation till generation. Tack för alla som gått före oss och fört evangeliets ljust till oss. Tack för att du finns hos kommande generationer när inte vi längre kan följa dem.

14 Söndag kap. 4 v.1-13

Om texten

Ett uttryck säger ”att synda är mänskligt”. Det är inte sant. Synden gör oss till o-människor, för oss bort från Guds tanke med oss. Jesus visar sig trofast på områden där alla andra svikit. Han ger oss därmed också hopp om vår fulla upprättelse.

Se   

…hur Jesus står fast under frestelsernas inflytande.

Tanke och handling

Att osunt låta kroppens behov diktera vad vi gör, att söka makt och härlighet på bekostnad av trohet mot Gud, att försöka bevisa status är frestelser som alla troende möter. Hur ser dina frestelser ut idag? Hur möter du dem?

Be

…Jesus Kristus förbarma dig över oss som ser hur destruktiva drifter drar i våra tankar och solkar handlingar. Du ser hur jag speciellt kämpar med… Tack för att din nåd gäller idag och att du inte ger upp om oss. Låt mig helt och fullt få bli den människa som du tänkt.